Introducció

El model de gestió que seguim a Muralles Salut, SLP té en compte els seus grups d’interès i de la societat en general amb l’objectiu d’alinear els nostres serveis amb les necessitats reals de la població que atenem. I ho fem promovent la sostenibilitat econòmica i mediambiental, així com la igualtat social en les nostres actuacions.

En aquest sentit, aquest model de gestió es basa en:

 • Practicar una atenció sanitària que promogui la prevenció i promoció d’hàbits saludables, i on es tingui en compte els diferents agents implicats (professionals, usuaris, proveïdors i CatSalut).
 • Promoure una cultura de qualitat, avaluació i millora contínua per oferir una atenció sanitària òptima, cercant el millor resultat, la màxima satisfacció i el mínim risc en les nostres actuacions, tant de cara al pacient com a la societat en general.
 • Vetllar per la competència, igualtat i desenvolupament professional de l’equip humà que forma part de la nostra empresa.
 • Ser respectuosos amb el medi ambient.

Abastant així els 5 vectors de la Responsabilitat Social:

 • Societat
 • Laboral
 • Ambiental
 • Bon govern
 • Econòmic

Documentació:

RSC envers els pacients i la comunitat

 • Acollida ciutadà nouvingut: en el moment de l’assignació d’un nou usuari al nostre CAP, s’aplica el protocol d’acollida.
 • Atenció centrada en el ciutadà (especial atenció en la seva accessibilitat, satisfacció i seguretat).
 • Promoció de l’educació en salut:
  • Grup de suport a l’alletament matern i cura del nadó: destinat a la resolució de dubtes relacionats amb la criança i la cura del nadó (obert a mares i pares amb nadons, i a embarassades)
  • El Grup: dirigit a persones que viuen soles i/o necessitin crear xarxa social, tot fent manualitats i d’altres activitats que socialitzin...
  • PAFES: activitats destinades a facilitar l'activitat física i a fomentar l'exercici com a hàbit saludable
  • Salut i Escola: activitats destinades a millorar la salut dels adolescents (promoció de la salut, prevenció de les situacions de risc i atenció precoç als problemes de salut relacionats preferentment amb salut afectiva-sexual, salut mental, consum de drogues, alcohol i tabac i salut alimentària...)
  • Xerrades, tallers i d’altres activitats
 • Continguts divulgatius als canals de comunicació del CAP:
  • Pàgina web.
  • Facebook.
  • TVs sales d’espera.
  • Cartelleria del centre.
  • Revista Fer Salut.
  • Espai Apropa’t.
  • Bústia suggeriments.
  • Pamflets sobre serveis en salut i activitats
 • Compromís de confidencialitat: Implementació de mesures de protecció de les dades del pacient.
 • Vetllar per l’acompliment de la Carta de drets i deures (així com de la seva difusió).
 • Conveni de col·laboració en el projecte “Més a prop teu” (programa de voluntariat al CAP Muralles).
 • Aliances/convenis de col·laboració per a la formació amb Universitat Rovira i Virgili, Institut Francesc Vidal i Barraquer.
 • Col·laboració en iniciatives solidàries d’altres entitats: Càritas Tarragona, AFANOC, Aldees infantils, Metges sense fronteres, Fundació Josep Carreras contra la leucèmia, ACNUR, AECC i Creu Roja.
 • Conveni de col·laboració amb l’IMSST per a la subvenció de tractaments odontològics no finançats per la cartera pública a persones usuàries dels Serveis Socials en risc d’exclusió social.

RSC envers els professionals del centre

 • Benvinguda al nou treballador: en el moment de la incorporació d’un nou professional, el departament de recursos humans s’aplica el protocol de benvinguda al nou professional.
 • Millora del conveni al qual estem adherits (Conveni del SISCAT): 8 dies de lliure disposició, sou ~2% superior, cobertura 100% IT.
 • Pla per al reconeixement dels professionals.
 • Pla de comunicació interna.
 • Pla de formació.
 • Protocol d’assetjament.
 • Equip directiu amb habilitats en coaching, com a facilitador del canvi a aquells professionals que requereixin una millora en les seves competències o necessiten aconseguir algun tipus d’objectiu.
 • Política d’incentius, econòmics (carrera professional i DPO) i no econòmics (facilitats a l’hora d’assistir a cursos sol·licitats a iniciativa del treballador).
 • Facilitats econòmiques (bestretes de nòmina i/o atorgació de préstecs amb facilitats de pagament als treballadors que ho necessitin).
 • Descompte en els tractaments dels serveis complementaris que ofereix l’empresa Muralles Integral.
 • Descompte en activitats extralaborals (descompte en la matrícula del gimnàs Royal Tàrraco).
 • Comissió de festes: existència d’una comissió encarregada d’organitzar activitats (dins i fora de l’horari laboral) encaminades a fomentar la companyonia entre els professionals.
 • Posar un medi de transport individual i ecològic a disposició dels professionals assistencials per a fer l’atenció domiciliària (bicicleta elèctrica).
 • Sala de descans privada, amb nevera, microones, cafetera i dispensador d’aigua mineral.

RSC envers el medi ambient

 • Recollida selectiva de les deixalles que genera la nostra activitat, alhora que es promou la seva reducció (com per exemple, mitjançant l’ús de tòners reutilitzats, adquisició d’impressores a doble cara).
 • Eduquem en l’ús correcte dels materials, instal·lacions i instruments del centre, evitant així d’escurçar-ne la vida útil.
 • Es prioritza la selecció de proveïdors que ofereixen major durabilitat del producte, menor generació d’embalatges i que tinguin implementada una política de respecte mediambiental o certificacions de qualitat en aquest sentit.
 • Mesures d’estalvi energètic encaminades a reduir el consum d’aigua i electricitat.
 • Adhesió a la xarxa catalana de promoció de la responsabilitat social corporativa, Respon.cat.
 • Ús dels canals digitals de comunicació per a minimitzar al màxim l’ús de paper, i quan en sigui necessari el seu ús, aquest és reciclat i d’origen sostenible (Eu Ecolabel i FSC).

RSC ENVERS LA GESTIÓ

 • Existència del Reglament de Funcionament Intern del Consell d’Administració
 • Existència del Codi Ètic dels Socis Muralles Salut
 • Existència del Codi Ètic de Muralles Salut
 • Existència del Protocol de Transparència
 • Adhesió al Codi de Bon Govern d’ACEBA
 • Realització d’auditoria de comptes

RSC ENVERS ELS RESULTATS ECONÒMICS

 • Evitar el malbaratament de recursos
 • Existència de la Guia per a la Selecció i Avaluació de Proveïdors
 • Garantir la viabilitat de l’empresa
 • Revertir els resultats econòmics en
  • Tots els treballadors/es de l’empresa
  • Millorar equipaments per donar més i millors serveis
  • Dur a terme accions adreçades a la nostra població
  • Dotar de reserves l’empresa