COOKIES:

Utilitzem cookies de tercers per millorar els nostres serveis.
Pots acceptar totes les galetes prement el botó “ACCEPTAR”.
Trobareu més informació a la nostra Política de Cookies.

Política de Cookies

Muralles Salut SLP és conscient de la importància d'una guia per a la conducta professional dels seus membres i d'altres persones que puguin treballar al CAP Muralles. Per aquest motiu ha desenvolupat un Codi Ètic. Aquest neix amb la voluntat del centre de millorar, i ha estat elaborat des del consens dels diferents col·lectius professionals que integren la plantilla del CAP Muralles.

Medicina, Odontologia, Infermeria, Treball Social, Administració i la Direcció, cadascú aportant la seva experiència i el seu tarannà professional, han treballat conjuntament en la redacció d'aquest document que pretén ser un compromís ferm dels treballadors i de la institució envers els seus usuaris, la societat i la mateixa institució, i ens compromet, individualment i com a col·lectiu, a regir-nos sota unes mateixes normes ètiques.

És aquest un document que, juntament amb la Visió, Missió i Valors del centre acceptats tant pels treballadors com per la direcció, acaben conformant el nostre ideari.

Els treballadors i treballadores del CAP Muralles, doncs, ens comprometem a acceptar-lo com a document que fixa un marc de referència dins el qual desenvolupar la nostra tasca professional, sigui quina sigui la nostra responsabilitat dins el centre.

Declaració de principis

El personal del CAP Muralles assumeix com a propis i ens comprometem a complir els següents principis:Intimitat del pacient

Tot el personal que treballa al centre, tant si desenvolupa tasques assistencials com no, es compromet a guardar i vetllar per la confidencialitat de les dades que li són revelades en l'exercici de la seva tasca en el si del centre.

El secret professional, més enllà d'un deure legal, esdevé un bé preuat que tots els treballadors i treballadores protegirem amb zel, evitant de comentar casos clínics si no és amb finalitats assistencials i abstenint-nos de fer-ho als ambients que no disposin de la confidencialitat i aïllament necessaris per tal que terceres persones no hi tinguin accés.

De la mateixa manera, no es publicaran casos clínics, assaigs ni cap altre treball científic que permeti revelar la identitat del pacient. Quan es prevegi que la identificació del pacient serà possible, se li demanarà sempre autorització per escrit.

Finalment, no es publicaran a les xarxes socials ni a altres mitjans de comunicació, dades ni comentaris de cap tipus relacionat amb la feina i que puguin ser considerats despectius o reveladors de dades.

Autonomia

Tot pacient, o el seu tutor si s'escau, té dret a ser informat de forma clara, comprensible i veraç sobre tot allò que faci referència a la seva malaltia, incloent-hi diagnòstics, pronòstics, proves complementàries, tractaments, complicacions i tot allò que en pugui estar relacionat. De la mateixa manera, es respectarà el seu dret a “no voler saber” si, lliurement, manifesta la seva voluntat de no voler ser informat.

El centre posa a disposició dels professionals models de document de “Consentiment informat” dirigits a garantir aquest dret a la informació.

El centre garanteix el dret dels usuaris a la lliure elecció del professional, mèdic o d'infermeria, sempre que funcionalment sigui possible.

El centre porta un registre de documents de voluntats anticipades i el posa a disposició dels seus usuaris. A través d'ell, el ciutadà pot manifestar, lliurement i sense coacció, el desig de com vol ser atès en els moments finals de la seva vida si no es troba en condicions de manifestar-ho verbalment en aquell moment. Els professionals assistencials respectarem aquest desig sense claudicar davant pressions de terceres persones ni d'altres interessos que no siguin els del pacient.

Justícia i equitat

L'accessibilitat a la prestació de serveis de salut ha de ser garantida a qualsevol usuari del CAP. Per tant, el centre es compromet a no posar barreres arquitectòniques i a facilitar l'accés (tant al centre com als serveis que ofereix), a les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda.

El personal rebutja frontalment qualsevol actitud sexista, racista o qualsevol altre comportament que degradi o menyspreï la dignitat humana. De la mateixa manera, la direcció del centre no discriminarà ni usarà arguments menystenidors en la selecció de personal. Per tot això, el centre respondrà de forma ràpida i contundent enfront de qualsevol acte de violència de gènere, actes xenòfobs o agressivitat en general, posant-lo en coneixement de les autoritats que correspongui.

La direcció del centre procurarà la formació adient i necessària als seus treballadors per tal que el nivell de preparació del mateix sigui el necessari per a la millora constant de la seva praxi, alhora que estableix l'aplicació de protocols d'actuació a fi i efecte d'evitar diferències en el procés assistencial de diagnòstic, tractament i seguiment del pacient.

La direcció i els professionals del CAP, sent sensibles a les necessitats de la població, programem els nostres serveis en horari que faci compatible la conciliació de les diferents realitats socials i laborals dels nostres usuaris amb les prestacions que oferim.

Així mateix, els professionals utilitzaran les eines disponibles per a reduir al màxim les barreres idiomàtiques ocasionades per població immigrant que desconeix el nostre idioma.

Els nostres professionals estan compromesos amb la sostenibilitat del sistema públic de salut. Prescrivint els fàrmacs més eficients, aquells que provoquen els mateixos efectes a menor preu, ajudem a l'optimització dels limitats recursos del sistema i contribuïm a la seva supervivència, evitant que les persones amb menys recursos quedin excloses del sistema. Impedint que els diners es malbaratin ajudem que més persones es puguin veure beneficiades per la prestació de serveis públics.

Ens comprometem, doncs, a mantenir la sostenibilitat del sistema, actuant amb transparència i responsabilitat social proporcionant els millors resultats possibles amb els recursos econòmics disponibles.

No maleficència

No provocar mals majors a afegir als que ja hi ha i evitar de causar-ne de nous és prioritari a l'hora de prestar els nostres serveis assistencials.

Els nostres professionals s'abstindran de sol·licitar proves innecessàries i tampoc no prescriuran tractaments l'eficàcia dels quals no estigui correctament validada científicament.

La direcció del centre vetllarà per tal que el nivell formatiu dels seus professionals no decaigui i sigui el necessari per assolir el nivell de qualitat tècnica que exigim.

Responsabilitat mediambiental

No malbaratar els recursos naturals del planeta és responsabilitat de tots. A més, és prou coneguda la repercussió que la qualitat del medi ambient té sobre la salut de la població.

Per això des del centre realitzem la recollida selectiva de les deixalles que genera la nostra activitat, alhora que en promovem la seva reducció.

Els professionals ens comprometem a fer un ús correcte dels materials, instal·lacions i instruments del centre, evitant així d'escurçar-ne la vida útil.

També a l'hora de seleccionar els proveïdors, es prioritzaran aquells que ofereixin major durabilitat del producte, menor generació d'embalatges i que tinguin implementada una política de respecte mediambiental o certificacions de qualitat en aquest sentit.

Així mateix, establim mesures d'estalvi energètic encaminades a reduir el consum d'aigua i electricitat.

Amb tot això, els professionals i la direcció del centre ens comprometem a reduir l'impacte mediambiental que la nostra activitat generi en el nostre entorn.