Missió

Muralles Salut SLP té com a finalitat la provisió de serveis relacionats amb la Salut, així com la realització d'activitats de recerca en Atenció Primària, sempre prioritzant la qualitat, equitat i eficiència de tots els serveis oferts.


Visió

Volem ser una empresa veritablement sostenible per tal d'oferir valor afegit als nostres usuaris, alhora que convertir-nos en referents per la qualitat de l’assistència que oferim.


Valors

Treball en equip

Forma d'interaccionar d'un conjunt de persones per assolir uns objectius clarament coneguts. Es caracteritza per:

  • Capacitat de comunicació efectiva de cada membre amb els seus companys
  • Confiança entre els seus membres
  • Responsabilitat individual i col·lectiva
  • Creativitat
  • Participació activa
  • Sinèrgia de treball

Respecte

Valor que porta a una persona a considerar i acceptar la diversitat, les opinions, les particularitats personals i professionals, així com les creences i els costums de cadascuna de les persones.

Estar presents

Valor que implica preocupar-se per les necessitats dels companys i de la població en general.

Orientació al client

El nostre client és la nostra raó de ser. Ens esforcem a trobar la millor solució a la seva necessitat, fent-lo partícip i corresponsable de les decisions preses.

Capacitat d'adaptació

Valor que impulsa a acceptar els canvis amb bona predisposició i actitud positiva.

Responsabilitat vers el sistema sanitari

Ens sentim part activa del sistema sanitari públic. Emprenem, doncs, una actitud proactiva envers la sostenibilitat del mateix.

Estatuts de la societat

Descarrega els estatuts de la societat.