COOKIES:

Utilitzem cookies de tercers per millorar els nostres serveis.
Pots acceptar totes les galetes prement el botó “ACCEPTAR”.
Trobareu més informació a la nostra Política de Cookies.

Política de Cookies

INFORMACIÓ LEGAL

En compliment d’allò disposat a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i de Comerç electrònic, informem que l’entitat prestadora dels Serveis és Muralles Salut, S.L.P. (en endavant Muralles Salut), societat de nacionalitat espanyola i domicili social a Tarragona, carrer Escultor Verderol, s/n, 43002 Tarragona, CIF B55580013, Registre Mercantil de Tarragona constant al Tom 2702 de Societats, foli 102, full núm. T-44476, inscripció 1a., entitat autoritzada per a la prestació de serveis sanitaris pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

El present Avís legal té per objecte presentar de forma clara i precisa les normes i condicions d’accés, navegació i ús de la pàgina web, els serveis i la informació que Muralles Salut dóna als usuaris a través de la present pàgina web (portal(s), portal(s) web, web(s) o pàgina(es) web).

L’accés, navegació i/o ús del(s) portal(s), impliquen l’acceptació de la totalitat de les estipulacions previstes en el present Avís legal, així com de la Política de privacitat i la Política de cookies.

S’informa que existeixen determinats serveis i continguts accessibles a través de la pàgina web, sotmesos a condicions particulars que poden substituir i/o complementar el present Avís legal.

CONCEPTE D’USUARI

L’accés, navegació i/o utilització de la web atribueix la condició d’usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per Muralles Salut en el mateix moment en què l’usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que poden aplicar-se modificacions segons sigui necessari.

La navegació, accés i/o utilització de la web no requereixen el registre previ, no obstant, poden existir determinats serveis que s’ofereixen a través de l’esmentada web, l’accés als quals estarà condicionat al registre i acceptació del present Avís legal i/o condicions particulars que regeixen el servei en qüestió.

L’accés al portal web per part de menors d’edat, s’entendrà autoritzat expressament pels seus pares, tutors o representants legals, els quals respondran pels actes que els menors realitzin com a usuaris de la web d’acord amb la normativa aplicable.

REQUISITS I NORMES D’ÚS

Per a l'accés al portal i als serveis que s'ofereixen, es necessitarà un dispositiu que compleixi els requisits de compatibilitat de maquinari i programari (que poden variar al llarg del temps) i accés a Internet. L'usuari serà conscient que aquests factors poden influir en el rendiment del portal web i/o en la possibilitat d'accedir als serveis que s'ofereixen en els mateixos.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

Muralles Salut no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pugui accedir mitjançant vincles "links" o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i aquesta entitat no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web d’aquesta entitat ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ells, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar malament un vincle, tant en connectar a la web d’aquesta entitat com en accedir a la informació d’altres webs des de la web d’aquesta entitat.

Es prohibeix expressament establir el vincle www.murallessalut.cat/ des de pàgines web que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob o pornogràfic, d’apologia del terrorisme, en contra dels Drets Humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral i al ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que, Muralles Salut, intervé, avala, promociona, participa, o ha supervisat d’alguna manera els continguts de la pàgina on figuri l’enllaç, ni tant sols que concedeixin la seva intrusió, excepte autorització expressa.

ALTRES NORMES D’ÚS

L’usuari es compromet a utilitzar sempre el portal i els seus serveis amb caràcter diligent, correcte, lícit, de conformitat amb la Llei, l’Avís legal, les presents condicions (i/o les que resultin aplicables en cada cas concret), reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral, els bons costums generalment acceptades i l'ordre públic.

A aquest efecte, s'abstindrà de dur a terme qualsevol activitat il·lícita, prohibida, o lesiva dels drets i interessos de Muralles Salut i de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de Muralles Salut, d'altres usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).

Concretament l’usuari haurà de respectar / vetllar pel compliment del següent:

 • Només podrà accedir als recursos dels sistemes d’informació als quals estigui autoritzat.
 • La informació publicada a través del portal web ha de consultar-se sobre els sistemes de Muralles Salut sense que aquesta pugui considerar-se en cap cas responsable de la informació que l’usuari exporti.
 • Mentre l’usuari es trobi utilitzant el portal web, serà responsable de garantir que la informació a la qual accedeix no pugui ser vista per persones no autoritzades.
 • L’usuari es compromet expressament a no emmagatzemar, utilitzar, transmetre o difondre:
  • Cracks, nombres de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
  • Distribució de virus a través d'Internet, cucs, troyanos o qualsevol altra activitat destructiva, com a saturació, "mailbombing", etc. o atacs de denegació de servei.
  • Les activitats que interrompin o interfereixin en l'ús efectiu dels recursos de xarxa d'altres persones.
  • La recollida i/o utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que es disposa en la normativa sobre protecció de dades.
  • Compartir les claus d'accés facilitats (per al cas que el mateix estigués registrat com a Usuari d'un determinat servei que així ho requereixi) amb una altra persona física o jurídica.
  • Destruir, alterar, inutilitzar o de qualsevol altra forma danyar les dades, programes o documents electrònics de Muralles Salut o de tercers.
  • Obstaculitzar l'accés d'altres usuaris mitjançant el consum massiu i injustificat dels recursos informàtics a través dels quals Muralles Salut presta qualssevol dels seus serveis, així com realitzar Utilitzar el sistema per intentar accedir a àrees restringides del servidor, sense la deguda autorització de Muralles Salut.

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILIZACIÓ DE COOKIES

L’informem que el portal web utilitza cookies amb la finalitat de millorar l’experiència de navegació en la nostre pagina web i per oferir un millor servei. Per obtenir mes informació sobre les cookies i sobre la seva utilització, preguem llegeixi la nostre Política de Cookies .

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació, continguts o els serveis oferts a través de la web són els que Muralles Salut decideix a cada moment i poden variar al llarg del temps. Per tant, no existeix obligació per part de Muralles Salut de mantenir disponibles els serveis. No obstant això, Muralles Salut informarà als usuaris quan decideixi cancel·lar la continuïtat d'un determinat servei i les condicions del cessament del mateix.

Així mateix, Muralles Salut pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts. Podrà igualment anul·lar l'accés als serveis, total o parcialment, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions.

Muralles Salut podrà afegir noves funcionalitats a la web i/o modificar les actuals condicions. En aquest cas, Muralles Salut publicarà l'actualització al portal perquè l'usuari tingui coneixement de qualsevol canvi. Si l'usuari no estigués d'acord amb les noves condicions, disposarà d'un termini de quinze dies naturals des de la comunicació per resoldre el contracte mitjançant comunicació fefaent a Muralles Salut. El transcurs del referit termini sense que l'usuari hagi manifestat gens en contrari, implicarà la plena acceptació de les noves condicions.

INFORMACIÓ SOBRE LES EXEMPCIONS DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA DE UNA FALLIDA TÈCNICA O DE CONTINGUT.

Encara que Muralles Salut empra sistemes compatibles amb la majoria de les tecnologies existents al mercat, no pot garantir la compatibilitat dels dispositius emprats per l'usuari.

Muralles Salut ha actuat de forma diligent i ha adoptat les mesures necessàries, d'acord amb l'estat de la tecnologia, per evitar possibles bretxes en la seguretat del portal; no obstant no es pot garantir la impossibilitat absoluta de vulnerabilitat de les mesures de seguretat adoptades.

Els serveis que s'ofereixen mitjançant la pàgina web compleixen amb allò que es disposa en l'ordenament jurídic espanyol.

Muralles Salut no serà responsable en els supòsits d’indisponibilitat dels serveis per causes de força major o suspensió temporal dels mateixos per raons tècniques. Per tant, Muralles Salut declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, com a conseqüència de successos que no haguessin pogut preveure's, o que previstos fossin inevitables, bé per cas fortuït o força major. Així mateix, aquesta entitat no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

Muralles Salut queda alliberada de qualsevol responsabilitat en cas d'un ús indegut del portal i/o dels serveis per part de l'usuari.

Muralles Salut no es fa responsable de la legalitat d'altres llocs web de tercers des dels quals pugui accedir-se al portal. Muralles Salut tampoc respon per la legalitat d'altres llocs web de tercers, que poguessin estar vinculats o enllaçats des d'aquest portal.

PROPI ETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per Muralles Salut, així com els continguts abocats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit Muralles Salut.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents portals web i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial Muralles Salut o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents portals.

Els continguts, imatges, formes, opinions i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari pel funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del dret d'autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de propietat intel·lectual que resultin aplicables. L'incompliment de l'assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de Muralles Salut.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (de manera enunciativa i no limitativa, CD’s, dispositius USB, targetes de memòria o disc dur d'ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per Muralles Salut, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d'aquestes opinions, imatges, formes i altres expressions formals que es posin a disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

Muralles Salut és lliure de limitar l'accés a les pàgines web, i als productes i / o serveis en elles oferts, així com la conseqüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

Muralles Salut en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris per tal d'evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells usuaris que enviïn a les pàgines web de Muralles Salut, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, llevat que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en què per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s'entén que autoritzen a aquesta entitat per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (de manera enunciativa i no limitativa, CD’s, dispositius USB, targetes de memòria o disc dur d'ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a aquesta entitat, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d'observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d'autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s'entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d'enviar per correu electrònic observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió crematística per part de Muralles Salut.

D'acord amb el que s’assenyala en el paràgraf anterior, aquesta entitat queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració d’observacions, opinions o comentaris, per tal d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre’s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer es pugui beneficiar, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cada un dels continguts, formes i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l’esforç dut a terme per aquesta entitat per al seu funcionament.

En concret, queda prohibit tot link, hiperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web d’aquesta entitat sense el consentiment previ, exprés i per escrit Muralles Salut. Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de propietat intel·lectual Muralles Salut sobre les pàgines web i tots els continguts de les mateixes.

Muralles Salut no assumirà cap responsabilitat davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hiperlinks, framing o vincles similars des dels portals web de Muralles Salut.